H.H.第三世多杰羌佛工巧明之 佛像设计造型

2021-01-24 10:56
二维码
15

H.H.第三世多杰羌佛工巧明之

佛像设计造型
2021124       

        H.H.第三世多杰羌佛所造的佛像,是当今世界最庄严的佛像,凡见到过他所设计造型的佛像,个个都认为是世界珍宝级,譬如在旧金山华藏寺的阿弥陀佛像有21英尺高,已被公认为是全世界最庄严的佛像,获得庄严冠军的美名,该佛像是由H.H.第三世多杰羌佛设计造型,用油画画成之蓝本,再交工厂根据图形制作。在制作过程中,H.H.第三世多杰羌佛亲自修订多次,最后定稿,不仅是造型,甚至连色彩的浓淡,均由H.H.第三世多杰羌佛定夺。


昵称:
内容:
验证码:
提交评论
评论一下